การสร้างเสริมและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการในยุควิถีใหม่

จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการในยุควิถีใหม่ในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  และ ภาคีเครือข่ายทั้งบุคคล  และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีแผนการดำเนินการ 3 ระยะ คือระยะเตรียมการดำเนินการ มีจำนวน 1 กิจกรรมคือการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การสร้างเสริมและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการในยุควิถีใหม่ ระยะดำเนินการ มีทั้งหมด 9 กิจกรรมได้แก่ การป้องกันและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีสูงอายุในเขตตำบลท่าม่วง ตำบลดงหวายและตำบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้สูงอายุในชุมชน การพัฒนารูปแบบส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน พัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ปัญหาการติดสื่อดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชนด้วยพลังบวกแบบบูรณาการ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด การพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามวิถี การพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในยุควิถีใหม่ (New normal)  ด้วยภูมิปัญญาไทย  ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในรูปแบบ New normal  และ ระยะการติดตาม เป็นการนิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรม มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ รวมถึงการจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ แนวปฏิบัติ ประสบการณ์ ผลการดำเนินงานระหว่างกิจกรรมย่อยและระหว่างพื้นที่ หน่วยงานต่างๆ โดยบูรณาการกิจกรรมร่วมกับการเรียนการสอนทางการพยาบาล ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม และให้สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมของพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Loading