รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในยุควิถีใหม่ (New normal) ด้วยภูมิปัญญาไทย

กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์  ดำเนินโครงการรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในยุควิถีใหม่ (New normal) ด้วยภูมิปัญญาไทย มีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในยุควิถีใหม่ด้วยภูมิปัญญาไทยและเพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลท่าม่วง จำนวน 100 คน ดำเนินการระยะที่ 1 เป็นการสำรวจปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในยุควิถีใหม่ ในชุมชน  ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในยุควิถีใหม่ New normal ด้วยภูมิปัญญาไทย และ ระยะที่ 3 สรุปและประเมินผล ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุโดยผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ผลดำเนินการพบว่า  ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการปวดลดลงร้อยละ 94 และอาการปวดคงเดิมร้อยละ รวมถึงผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองในยุควิถีชีวิตใหม่ (New normal) ด้วยภูมิปัญญาไทย โดยสามารถนำสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพเพื่อลดอาการปวด และมีความต้องการต่อยอดการนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพิ่ม เช่น สบู่  แชมพู และน้ำยาล้างจาน

Loading