การพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการการพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการ ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายได้แก่ สสจ.ร้อยเอ็ด สสอ.เสลภูมิ รพ.สต.ดงหวาย เทศบาลตำบลเกาะแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน อสม. ในชุมชน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการคิดค้นนวัตกรรมการป้องกันสมองเสื่อม แล้วให้กลุ่มเป้าหมายแต่ละชุมชนไปคิดค้นนวัตกรรม กลับมานำเสนอและแลกเปลี่ยน นำกลับไปทดลองใช้ และรายงานผลการทดลองใช้ ซึ่งมีนวัตกรรมเกิดขึ้น 14 นวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทชุมชนจาก 14 ชุมชน

Loading