ระบบการดูแลสุขภาพจิตของมหาวิทยาลัย

ทางมหาวิทยาลัยฯ มีระบบการให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากสำนักวิชาการ มีระบบคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น มีการจัดพื้นที่กิจกรรมส่งเสริมนอกห้องเรียน บริการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ รวมถึงการติดต่อไปยังหน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยฯ กรณีที่ต้องการเข้ารับการรักษาในลำดับต่อไป

ในปีการศึกษา 2564 ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการสร้างเว็บเพจเพื่อการติดต่อประสานงานและให้คำปรึกษา อาทิ เว็บเพจสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เว็บเพจคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เว็บเพจคลีนิคให้คำปรึกษาและเว็บเพจฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมทั้งมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและมีการจัดตั้งคลีนิคให้คำปรึกษา โดยพบว่า มีนักศึกษาและบุคลากรตลอดจนผู้ที่สนใจเข้ามารับคำปรึกษา ประกอบด้วย นักศึกษาขอรับคำปรึกษาด้านการเรียน  จำนวน 50 คน ผู้ปกครองขอรับคำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพจิต จำนวน 1 คน อาจารย์ที่ปรึกษาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลและช่วยเหลือนักศึกษา จำนวน 3 คน ซึ่งทั้งหมดไม่มีการส่งต่อภายในและไม่มีการส่งต่อภายนอกไปยังโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลเสลภูมิ

ในการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/rerueducationservice พบว่า มีผู้ขอรับบริการในปีการศึกษา 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 300 คน ซึ่งได้รับผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมากที่สุดคือ 4.68 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีข้อแนะนำเพิ่มเติมคือ มีความต้องการช่องทางการติดต่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ช่วยเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านวิชาการ ปัญหาชีวิตส่วนตัว และแนวทางการพัฒนาตนเองได้สะดวกและรวดเร็ว

Loading