โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหน่อไม้

ภายใต้การดำเนินงานของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลได้คือ “หน่อไม้” ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลนาเมืองที่นิยมนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู โดยในช่วงฤดูฝนหน่อไม้สดเป็นผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ แต่ไม่สามารถจำหน่ายให้ได้ราคาสูงได้ เนื่องจากล้นตลาดและมีระยะเวลาในการเก็บรักษาที่สั้น ทำให้สูญเสียทรัพยากรอย่างน่าเสียดาย ประกอบกับการทำหน่อไม้อบแห้งแบบภูมิปัญญาชาวบ้านใช้การตากแดด ทำให้ยากต่อการควบคุมคุณภาพสินค้า เมื่อฝนตกทำให้หน่อไม้เน่าเสียและเกิดเชื้อรา ดังนั้น เพื่อยืดระยะเวลาในการผลิตและแปรรูปเป็นหน่อไม้อบแห้ง และพัฒนาให้เป็นหน่อไม้กึ่งสำเร็จด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ตู้อบไฟฟ้า ตู้อบพลังแสงอาทิตย์มาใช้ในการอบแทนการตาก จะช่วยลดระยะเวลาในการผลิตได้ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีตลาดรองรับผลผลิตทั้งตลาดทั่วไปและออนไลน์ส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น คณะผู้จัดทำโครงการฯ จึงพัฒนาองค์ความรู้ทักษะในการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาดที่หลากหลายสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับคนในชุมชนตำบลนาเมือง


เป้าหมายการพัฒนา

เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหน่อไม้ และพัฒนาทักษะด้านการตลาดผลิตภัณฑ์    แปรรูปจากหน่อไม้ เพื่อให้สมาชิกมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ผลลัพธ์การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหน่อไม้

เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่อไม้อบแห้ง และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วยการใช้ขวดแบบกระปุกมีฝาปิดซีลด้วยฟิล์มหด และเพิ่มเครื่องปรุงรส สามารถขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มคนรักสุขภาพ แม่บ้าน และคนเมืองที่ไม่สามารถหาหน่อไม้สดได้หรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นแม่บ้านยุคใหม่ไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการประกอบอาหารนาน ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและตรงตามความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์หน่อไม้อบแห้งได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้า เกิดการจำหน่ายทั้งระบบทั่วไปและระบบออนไลน์ในเพจบ้านไร่อิ่มอุ่น101 มีจำนวนยอดผู้ติดตามเพจเพิ่มขึ้นและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้สะดวก ง่ายต่อการเลือกซื้อ สั่งซื้อสินค้า


Loading