การพัฒนาผลิตภัณฑ์มันม่วงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านนาเจริญ-นากระตึบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพชุมชนอย่างยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา และอาจารย์ สิรวิชญ์ ปิ่นคำคำ ได้ดำเนินกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาแผนการตลาด ส่งเสริมการขาย และขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยกับกลุ่มมันม่วง-ท่าม่วง ชุมชนบ้านนาเจริญ ตำบลท่าม่วงอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหม้อทอดสุญญากาศสำหรับทอดมันหวานทอดกรอบ การใช้เครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อนเพื่ออบมันม่วง การแปรรูปมันม่วงเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบไนโตรเจนช่วยป้องกันความชื้นและยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ จนสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ คือ มันสดมันม่วง-มันส้ม, แป้งมันม่วง-มันส้ม, ผงมันม่วง-มันส้มชงพร้อมดื่ม และขนมทอดกรอบมันม่วง-มันส้ม ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกผู้ปลูกมันม่วงจากกระบวนการเพิ่มมูลค่าที่สามารถแปรรูปมันม่วงให้เป็นสินค้า OTOP ของชุมชน


เป้าหมายการพัฒนา

การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ถุงซิป) เพื่อช่วยป้องกันผลิตภัณฑ์จากความชื้น และการบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบไนโตรเจนช่วยป้องกันความชื้นและยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตลาดจัดจำหน่าย โดยขายหัวมันสดผ่านตลาดไปรษณีย์ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ การทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ


ผลลัพธ์การพัฒนา

ชุมชนได้นำความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปลูกมันเทศญี่ปุ่น การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การคัดเกรดมาตรฐาน การแปรรูป การกำหนดราคา การจัดรายการส่งเสริมการตลาด และการจัดจำหน่ายในช่องทางการตลาดไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันม่วง ส่งผลให้ชุมชนมีต้นแบบผลิตภัณฑ์สำหรับนำไปพัฒนาต่อยอดการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ ชุมชนยังสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไปวางแผนการขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ และสามารถนำไปงานจัดแสดงสินค้าของตำบล อำเภอ และจังหวัดได้อย่างภาคภูมิใจ


Loading