แผนกลยุทธในการดำเนินงานมหาวิทยาลัย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการวางแผนกลยุทธในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) ซึ่งมีพันธกิจ 8 ด้าน กลั่นกรองออกมาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม


มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาใช้งานให้ยาวนานและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง  โดยทำการพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศทางวิชาการ สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างสุขภาวะเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข อบอุ่น และปลอดภัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นโดยดำเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยดำเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 3. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

กลยุทธ์ในการดำเนินการ ดังนี้

กลยุทธ์เพื่อเป้าประสงค์ที่ 1

 1. ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
 3. มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง

กลยุทธ์เพื่อเป้าประสงค์ที่ 2

 1. พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Rankinng)
 3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

กลยุทธ์เพื่อเป้าประสงค์ที่ 3

 1. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมจากแผนกลยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ดังต่อไปนี้

การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและพื่นที่อนุรักษ์ในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีพื้นที่สีเขียว 674,764 ตารางเมตร  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณไม้ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในรายวิชาต่างๆ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น รายวิชานิเวศวิทยา นิเวศวิทยาปฏิบัติการ และกิจกรรมอื่นๆ อาทิเข่น การจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและการจัดการมลพิษให้กับผู้ประกอบการและชุมชนโดยรอบ เป็นต้น

ภาพพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการจัดทำเส้นทางเรียนรู้ธรรมชาติ

เพื่อให้บรรลุซึ่งพันธกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์ของมหาวิทยาลัย มีการจัดทำเส้นทางเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติในป่าอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัย โดยเปิดให้นักศึกษาและประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัยใช้เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของระบบนิเวศบนบก และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พ.ศ.2561-2565 (ค.ศ.2017-2022) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม มีแนวทางร่วมกับท้องถิ่นคือ

 • มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ลดผลกระทบต่อทิองถิ่นใกล้เคียง

นวัตกรรม

 • พัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

พันธกิจ

 • ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
 • ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว


Loading