หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1. GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (The King’s Wisdom for Local Development) 3(2-2-5)
 2. GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต (Science and Environment for Quality of Life3)(2-2-5)
 3. GEN4110 การเกษตรกับคุณภาพชีวิต Agriculture and Quality of Life 3(2-2-5)
 4. GEN4111 การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและ  สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Sustainable Agricultural Resources and Environment Management 3(2-2-5)
 5. GEN4110 การเกษตรกับคุณภาพชีวิตที่ดี Agriculture and Quality of Life 3(2-2-5)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 1. COD3204 การพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development 3(3-0-6)
 2. COD3216 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Natural Resources and Environmental Management 3(2-2-5)

รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยา ได้แก่

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

 1. EDB1110 นิเวศวิทยาและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม Ecology and Environmental Management 3(3-0-6)
 2. EDB1111 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม Ecology and Environmental Management Laboratory 1(0-3-0)
 3. EDB2201 พฤกษศาสตร์ Botany 3(3-0-6)
 4. EDB2202 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ Botany Laboratory 1(0-3-0)
 5. EDB2203 สัตววิทยา Zoology 3(3-0-6)
 6. EDB2204 ปฏิบัติการสัตววิทยา Zoology Laboratory 1(0-3-0)
 7. EDB2205 หลักพันธุศาสตร์ Principle of Genetics 3(3-0-6)
 8. EDB2206 ปฏิบัติการหลักพันธุศาสตร์ Principle of Genetics Laboratory 1(0-3-0)
 9. EDB3201 เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล Cell and Molecular Biology 3(3-0-6)
 10. EDB3301 สมุนไพรพื้นบ้านกับภูมิปัญญาท้องถิ่น Traditional Herb and Traditional Knowledge 3(2-2-5)
 11. EDB3302 ดัชนีชีวภาพเพื่อบ่งชี้คุณภาพน้ำ Bioindicators for Indicating Water Quality 3(3-0-6)
 12. EDB3303 วิทยาสาหร่ายและการเพาะเลี้ยง Phycology and Algae Culture 3(2-2-5)
 13. EDB3305 ชีวสนเทศศาสตร์ Bioinformatics 3(2-2-5)
 14. EDB3306 สัตว์ทดลองทางชีววิทยา Laboratory Animals in Biology 3(3-0-6)
 15. EDB4301 นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ Innovation in Biotechnology 3(3-0-6)
 16. EDB4302 เภสัชพฤกษศาสตร์และการแปรรูปสมุนไพรเบื้องต้น Ethnopharmacology and Basic Medicinal Processing 3(2-2-5)
 17. EDB4303 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Tissue Culture of Plants 3(2-2-5)
 18. EDB4304 เห็ดราวิทยาเบื้องต้น Introduction to Mycology 3(3-0-6)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 1. POL1103 นวัตกรรมการจัดการท้องถิ่นไทย Innovations in Local Management 3(2-2-5)
 2. POL2205 ทุนทางสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่นSocial Capital and Local Development 3(2-2-5)
 3. POL3215 สัมมนาการเมืองเรื่องการพัฒนาในอีสาน Seminar on Politics of Development in Isan3(2-2-5)
 4. POL1103 นวัตกรรมการจัดการท้องถิ่นไทยInnovations in Local Management3(2-2-5)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

SOE3114 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา Environment and Population       3 (2-2-5)


Loading