การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศบนบน การอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พ.ศ.2561-2565 (ค.ศ.2017-2022) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม มีพันธกิจในการส่งเสริม สร้างจิตสำนึกในการอนัรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการจัดเขตพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้ในเขตมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พรรณไม้ และเป็นแหล่งศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นสำหรับผู้สนใจโดยรอบมหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งศึกษาสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การเรียนการสอนในรายวิชานิเวศวิทยา ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวัดค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณ โดยจัดการเรียนการสอนในเขตพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Loading