โครงการป้องกันและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีสูงอายุในเขตตำบลท่าม่วง ตำบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มวิชาการยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการป้องกันและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีสูงอายุในเขตตำบลท่าม่วง ตำบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กับผู้นำชุมชน สตรีวัยเจริญพันธุ์ในชุมชน และเพื่อพัฒนารูปแบบ/สื่อการให้ความรู้สำหรับประชาชนเรื่องการป้องกันและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข   สตรีกลุ่มอายุ 30 – 60 ปี อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ และ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดำเนินการในช่วงเดือน ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565 มีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในการจัดบริการเชิงรุก จำนวน. 196 คน มีความรู้ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 60 ประชากรที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งได้รูปแบบ/สื่อการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้แก่ นวัตกรรมหนังสั้นเรื่อง กว่าจะรู้ก็สาย และ หุ่นจำลองสอนคัดกรองมะเร็งปากมดลูก   ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในระดับดีมาก

Loading