รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้สูงอายุในชุมชน

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 42 คน และกลุ่มเครือข่าย  อสม. 36 คน สนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการจับคู่ดูแล อสม 1 คน ต่อผู้สูงอายุดูแลเด็ก 1-2 ราย ติดตามเยี่ยมบ้าน ใช้โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา ด้วย “นวัตกรรมกล่องมหัศจรรย์สอนน้องพูดได้ (Magic Box for Kids) ”  ร่วมด้วยการสอน ชี้แนะ ให้คำแนะนำ โดยใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านภาษา จำนวน 32 ราย ในระยะแรก ฝึกกระตุ้นการพูดต่อเนื่อง นาน 2 สัปดาห์ ทำการประเมินผลครั้งที่ 1 มีเด็กอายุ 2 ปี มีพัฒนาการภาษาด้านภาษาก้าวหน้า สามารถพูดได้ 2 คำต่อเนื่อง และได้คำศัพท์ใหม่อย่างน้อย 1-3 คำ จำนวน  9  ราย คิดเป็นร้อยละ 28.13  นอกจากนี้กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก จำนวน 7 ราย และปัญหาพัฒนาการด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 3 ราย และติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีผลประเมินพฤติกรรมและทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.61 ระดับดี ร้อยละ 52.38

Loading