โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุโดยชุมชนเพื่อชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุในตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ  ดำเนินกิจกรรมด้วย ประชุมวางแผนการดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด ผู้เข้าร่วม ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. ได้แผนการดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด โดยใช้ดนตรีอังกะลุง   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ อสม.พี่เลี้ยง จำนวน 11 คน และผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้นจำนวน 101 คน พร้อมมอบสื่อชุดอังกะลุงและดนตรีประกอบจังหวะให้โซนละ 1 ชุด เพื่อให้ อสม.พี่เลี้ยงและทีมกลับไปขยายผลในการฝึกเล่นอังกะลุงให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมกลางทาง ได้มีการประชุมชี้แจงผู้สูงอายุ  ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด โดยใช้ดนตรีอังกะลุง ติดตามประเมินการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัดอังกะลุง พบว่า

1) ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมสันทนาการฟ้อนรำตามวิถีและเล่นดนตรีอังกะลุงมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างผู้สูงอายุเองและระหว่างผู้สูงอายุกับกลุ่มแกนนำและเครือข่าย

2) สุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น “ไม่ซึม ไม่เศร้า กินข้าวแซบ”

3) มีอาสาสมัครแกนนำในชุมชนสนับสนุนการทำกิจกรรมในชุมชน ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าก่อนและหลังได้รับโปรแกรมดนตรีบำบัด พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p<0.01)

Loading