โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในรูปแบบ New normal

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในรูปแบบ New normal มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในผู้สูงอายุโรคโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุโรคโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 60 คน  อสม.พี่เลี้ยง จำนวน 10 คน ดำเนินการในพื้นที่ บ้านเหล่าแขมหมู่ที่ 6 และบ้านเหล่าไพรงาม หมู่ที่ 14 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยดำเนินการกิจกรรมต้นทาง ด้วย จัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในยุควิถีใหม่ ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านดงหวาย  ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กิจกรรมกลางทาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในยุควิถีใหม่ ณ ศาลาวัดตาลวนาราม  ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จัดทำสื่อเพลงหมอลำประยุกต์ “ลำเต้ยเพื่อสุขภาพ”ใช้ประกอบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในยุควิถีใหม่  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยเพลงหมอลำประยุกต์ โดยมี  อสม. เป็นพี่เลี้ยง  จัดกิจกรรมในชุมชน สัปดาห์ละ 3 วัน จำนวน 12 สัปดาห์ ณ ศาลาอเนกประสงค์กลางบ้าน หมู่ที่ 6 และหมู่ 14 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ   จ.ร้อยเอ็ด และเปิดเพลงผ่านหอกระจายข่าว กิจกรรมปลายทางด้วยการสรุปประเมินผลโครงการ ถอดบทเรียน ผลจากการดำเนินการได้มีการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร่วมกับการให้ความรู้ผ่านเพลงลำเต้ยกับการออกกำลังกายแบบฟ้อนรำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทุกคนมีความรู้ พฤติกรรรมสุขภาพ ภาวะสุขภาพเพิ่มขึ้น และการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับการให้ความรู้ผ่านเพลงลำเต้ยกับการออกกำลังกายแบบฟ้อนรำควรขยายกลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สู่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มอื่นๆ  เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

Loading