โครงการ “Show and Share  ผลงานและนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาประชาชนทุกลุ่มวัยแบบบูรณาการในยุควิถีใหม่”

คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการ Show and Share  ผลงานและนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาประชาชนทุกลุ่มวัยแบบบูรณาการในยุควิถีใหม่ ภายใต้โครงการ การสร้างเสริมและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการในวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565   ในวันที่   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการนำเสนอผลงาน นวัตกรรม และ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยระหว่างประชาชนในชุมชน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ พัฒนางาน และการผลักดันนโยบายด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ โรงพยาบาลเสลภูมิ โรงพยาบาลธวัชบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหวาย บ้านท่าม่วง สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง คณะครู นักเรียนโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขและที่สำคัญประชาชนในเขตตำบลเกาะแก้วและตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน 400 คน ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ  ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Loading