โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2565  “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข”

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับกรมสุขภาพจิต จัดโครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2565  “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เพื่อบูรณาการความร่วมมือเกิดระบบช่วยเหลือดูแลสุขภาพในมหาวิทยาลัย


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ดร.นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด) ที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2565 “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” เพื่อบูรณาการความร่วมมือเกิดระบบช่วยเหลือดูแลสุขภาพในมหาวิทยาลัย ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


Roi Et Rajabhat University in partnership with the Department of Mental Health Organized the National Mental Health Week 2022 project “Measuring the Mind. Invigorate, happy society” on November 3, 2022, to integrate the health care support system in the university.


Loading