มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564


ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้เกียรคิเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 10.39 น. ณห้องประชุม A9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


Roi Et Rajabhat University signed a Memorandum of Understanding (MOU) on the development of a district information system for the strengthening of the local community between Surin Rajabhat University and Roi Et Rajabhat University on June 17, 2021.Loading