โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวและเสริมสร้างศักยภาพให้กำลังแรงงานสมัยใหม่ เสริมสร้างการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ ให้แก่แรงงานตลอดจนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดการจ้างงานงานในพื้นที่เป้าหมาย โดยได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการร่วมกันปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการประเมินและนำเสนอโครงการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน ๒๓ ตำบล ในจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร


Roi Et Rajabhat University in collaboration with the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation Implement employment projects for people affected by the COVID-19 situation to create jobs to cope with the impact of such situations and empower the modern labor force, strengthen the development of skills in various fields of work for workers, as well as to stimulate the economy and create employment in targeted areas. It has been operating since May 15, 2020, where operators have been conducting ongoing consultations. This requires evaluating and presenting projects operating in 23 sub-districts in Roi Et and Yasothon provincesLoading