คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ พลังงานทดแทน การปศุสัตว์ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หวังเป็นแปลงเกษตรสาธิต สำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปเพื่อการศึกษาเรียนรู้ผลผลิตปลอดสารพิษ จากโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป


The Management Team of Roi Et Rajabhat University monitored the progress of the Sufficiency Economy Learning Project for Sustainable Development, which is a learning center in organic agriculture, new theory agriculture, renewable energy, livestock development. Encourage cost-effective and sustainable use of resources. The concept of sufficiency economy philosophy is the basis for learning, as well as stimulating agricultural tourism, hoping to become a demonstration agricultural plot for students, university personnel and the general public to study and learn non-toxic produce. From the Sufficiency Economy Learning Project for Sustainable Development.Loading