มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และความร่วมมือชมรมกตัญญูคลับกับมณฑลทหารบกที่ 27 ในด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้กับกำลังพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และความร่วมมือชมรมกตัญญูคลับกับมณฑลทหารบกที่ 27 ในด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้กับกำลังพล และร่วมมือกับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อเสริมการผลิตและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป


Roi Et Rajabhat University has a partnership between The King’s Camp Kindergarten, Chulalongkorn Maharaj, and the Grateful Dead Club partnership with the 27th Military District in the field of education and career development for the troops, and cooperation with The King’s Camp Hospital, Chulalok Maharaj. To further enhance the production and development of Roi Et Rajabhat University students in health sciences.Loading