กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการโค้ช และหัวใจวิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกันเเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์อัจฉรียา พัฒนะสระคู รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น, อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร และพร้อมอาจารย์โค้ชวิศวกรสังคม เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการโค้ช และหัวใจวิศวกรสังคม ระหว่างวันที่ 7 มี.ค. – 9 มี.ค. 2565 โดยวิทยากรอบรมปฏิบัติการเรื่อง ทักษะการโค้ชและหัวใจวิศวกรสังคม โดย ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณโค้ชวิศวกรสังคมสำหรับคณาจารย์และบุคลากร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  6. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Roi Et Rajabhat University Organized a workshop on coaching skills and social engineer hearts during 7 – 9 March 2022 to provide practical training on coaching skills and social engineer hearts, narrated by Dr. Nongrat Isro, Privy Secretary, Gen. Dawpong Rattanasuwan. Social Engineer Coach for Faculty and Staff 8 Rajabhat University, Northeastern GroupLoading