รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ปีที่ 1 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบประเทศ ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ปีที่ 1 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบประเทศ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นชมรมที่รวบรวมคนดี คนเก่งและคนที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน ระหว่างเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป เยาวชนในสถานพินิจ ผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน และผู้กระทำความผิดในสำนักงานคุมประพฤติ ฯลฯ


Roi Et Rajabhat University received the TO BE NUMBER ONE Club Award for Excellence. Year 1 Vocational and Higher Education Around the Country 2022, a club that brings together good people, talented people and people with ideologies to create good activities to prevent and solve the problem of drugs together. between juveniles as well as the general public. Youth in the Sanctuary Inmates in prisons and correctional facilities, and offenders in probation offices, etc.,ภาพโดย : สำนักกิจการนักศึกษา มรภ.ร้อยเอ็ด

Loading