กิจกรรม “การสร้างแกนนำเครือข่ายชุมชน รุ่นที่ 3”

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนกิจกรรม “การสร้างแกนนำเครือข่ายชุมชน รุ่นที่ 3” ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 จากหลักสูตรคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างแกนนำเครือชุมชน จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนพลับพลา ชุมชนเทศบาลตำบลท่าม่วง ชุมชมโคกล่าม ชุมชนนาคำข่า ชุมชนตำบลบึงนคร


Roi Et Rajabhat University Organized a project to promote love, unity and national discipline for the fiscal year 2022 under the activity “Building Community NetworkIng 3rd Generation” during 23 – 24 May 2022 from the 4 desirable Thai attributes course. There are 5 communities, namely the tabernacle community. Tha Muang Municipality Khok Lam Community, Nakhamkha Community Bueng Nakhon Subdistrict community.


Loading