การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนบ้านหนองแดง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดและโรงเรียนบ้านดอนแดง  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา (MOU) ร่วมถอดประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก และนิเทศการศึกษากลุ่มเป้าหมาย


On May 24, 2022 Roi Et Rajabhat University and Ban Don Daeng School jointly signed a Memorandum of Understanding to Drive Quality of Education (MOU), jointly dismantle the professional experience of school administrators, direction of development of small educational institutions, and targeted education communicationLoading