โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการสัมมนา ทั้ง 203 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด


Roi Et Province is affiliated with Roi Et Rajabhat University. Organized an academic seminar on increasing the efficiency of management for the fiscal year 2022 on February 8, 2022 by providing operational policies to the 203 participating local government organizations in Roi Et province.


วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดประชุม ร่วมต้อนรับนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ , นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด , ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด , นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด , หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 203 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการสัมมนา ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


Loading