โครงการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 27– 28 มกราคม 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์,อาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์,อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา,อาจารย์ประเสริฐ สุทธิประภา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร โพธินาม2 ชั้น9 (9B) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


Roi Et Rajabhat University in partnership with Ubon Ratchathani Rajabhat University Organized the 1st Training program on digital media literacy and development of creative media production skills for the elderly during 27 – 28 January 2022Loading